Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden.
‘Organisatie/uitgever’: AP International information, gevestigd te Arnhem
‘Wederpartij’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Organisatie/uitgever’ een
overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
‘Organisatie/uitgever’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover
in onderhandeling zijn.
Het gezamenlijk besluit van ‘Organisatie/uitgever’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een
rechtsverhouding, waarbij ‘Organisatie/uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de
bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel
producten te leveren tegen een door ‘Wederpartij’te verrichten betaling dan wel prestatie.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
offertes en overeenkomsten tussen ‘Organisatie/uitgever’ en ‘Wederpartij’ en haar
rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Wijziging voorwaarden
‘Organisatie/uitgever’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’ en
niet voor depot van de wijziging bij de KvK.

Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden
a. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden
of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van
de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

b. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor die
bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed
mogelijk benadert.

Battle of forms
De toepasselijkheid van voorwaarden van de ‘Wederpartij’ wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Totstandkoming van de ‘Overeenkomst’
De ‘Overeenkomst’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge
bestelling of aanvraag van een abonnement door ‘Wederpartij’ bij ‘Organisatie/uitgever’ en de
aanvaarding door ‘Organisatie/uitgever’ hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling
of aanvraag aanvaardt: ‘Wederpartij’ deze leveringsvoorwaarden.

Inhoud van de ‘Overeenkomst’
Voor de inhoud van de ‘Overeenkomst’ is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag of de
opdrachtbevestiging, tenzij de ‘Wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst
van de bevestiging van de afspraken of de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan
schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij ‘Organisatie/uitgever’.

Wijzigingen in de ‘Overeenkomst’
Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per email
worden gemeld.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de
‘Wederpartij’ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken,
worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht.
Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg
hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ‘Organisatie/uitgever’ wordt
overschreden. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht
aan de ‘Wederpartij’ worden bevestigd. Indien ‘Organisatie/uitgever’ op verzoek of met
voorafgaande instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft
verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen,
zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden vergoed volgens de
van toepassing zijnde tarieven van ‘Organisatie/uitgever’.

Duur en beëindiging van de Overeenkomst
Duur
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de ‘dienst(en)’ verleend voor onbepaalde
tijd en kan de ‘Overeenkomst’ uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in deze
specifiek op ‘Organisatie/uitgever’ gerichte bepalingen alsmede in de in de meer algemene
voorwaarden genoemde gevallen.

Opzegging voorafgaand aan uitvoering
Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering
door ‘Organisatie/uitgever’, is hij gehouden aan ‘Organisatie/uitgever’, alle met het oog op de
uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals de kosten van
voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te vergoeden en indien ‘Organisatie/uitgever’
zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde investering in materialen voor
zijn rekening te nemen tegen de door ‘Organisatie/uitgever’ in zijn calculatie opgenomen
prijzen, alles onverminderd het recht van ‘Organisatie/uitgever’ op vergoeding wegens
winstderving, alsmede van de overige uit de opzegging van de opdracht voortvloeiende
kosten, schaden en interessen.

Anticiperende ontbinding van de ‘Overeenkomst’
Indien ‘Organisatie/uitgever’ omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden
geven te vrezen dat de ‘Wederpartij’ haar verplichtingen jegens ‘Organisatie/uitgever’ niet zal
nakomen, is ‘Organisatie/uitgever’bevoegd de ‘Overeenkomst’ met de ‘Wederpartij’ te
ontbinden nog voordat de uit de ‘Overeenkomst’ voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn.

Beëindiging van de ‘Overeenkomst’
De ‘Overeenkomst’ voor bepaalde tijd kan door ‘Partijen’ slechts schriftelijk worden
opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen,
wordt de ‘Overeenkomst’ automatisch verlengd met een periode van één jaar.
De ‘Overeenkomst’ eindigt zonder voorafgaande opzegging:
indien één der ‘Partijen’, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een
eenmans-BV, komt te overlijden;
in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling
dan wel faillissement van een der ‘Partijen’.
In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele
bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de ‘Overeenkomst’ direct
opeisbaar.

Ontbinding van de ‘Overeenkomst’
‘Organisatie/uitgever’ kan de ‘Overeenkomst’ met onmiddellijke ingang door middel van een
schriftelijke kennisgeving ontbinden indien ‘Wederpartij’ toerekenbaar tekort schiet in de
nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Overdracht Overeenkomst
‘Organisatie/uitgever’is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de ‘Overeenkomst’
geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de
‘Wederpartij’ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de
overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van ‘Organisatie/uitgever’treedt.

Verplichtingen bij einde van de ‘Overeenkomst’
Indien ‘Organisatie/uitgever’ ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ producten in bruikleen
heeft gegeven, is de ‘Wederpartij’ gehouden na het einde van de ‘Overeenkomst’ alle door
‘Organisatie/uitgever’ in bruikleen gegeven producten te retourneren aan
‘Organisatie/uitgever’.
Voor zover een tussentijdse beëindiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van
omstandigheden die te wijten zijn aan de ‘Wederpartij’ dan wel krachtens wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de
‘Wederpartij’ aansprakelijk voor alle schade die ‘Organisatie/uitgever’ dientengevolge lijdt.
Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst, wordt de schade begroot op 25% van de
gemiddelde jaarsom die de ‘Wederpartij’ gedurende resterende contractsperiode
verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen en prijsaanpassingen
De door ‘Organisatie/uitgever’ gebruikte prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.
Alle aanbiedingen van ‘Organisatie/uitgever’ zijn vrijblijvend. ‘Organisatie/uitgever’ behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatieindexatie.
‘Organisatie/uitgever’ is verplicht de tariefswijziging tijdig mee te delen aan ‘Wederpartij’.
Besluit ‘Organisatie/uitgever’ binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst het
(abonnements)tarief naast de voorbedoelde indexatie substantieel te verhogen dan is de
Abonnee bevoegd de Abonnementsovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen een
maand na publicatie in de Titel.

Betaling, verrekening en zekerheid
Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of
korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door
‘Organisatie/uitgever’ in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta. De termijn van
30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederparij’ bij een niet tijdige
betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.
Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft
‘Organisatie/uitgever’ de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de ‘Wederpartij’ onmiddellijk
en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt ‘Organisatie/uitgever’ in
geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van
buitengerechtelijke rechtsbijstand. Deze kosten worden gefixeerd op 50% van de hoofdsom,
met een minimum van 1500 euro.
Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Organisatie/uitgever’ gefactureerde
bedrag stelt zij ‘Organisatie/uitgever’daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn
van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geacht wordt in
te stemmen met het door ‘Organisatie/uitgever’ gefactureerde bedrag.
Elke verrekeningsbevoegdheid van de ‘Wederpartij’, uit welke hoofde dan ook, wordt
uitgesloten. De door de ‘Wederpartij’ gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken
ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde
facturen. De vermelding van de ‘Wederpartij’ dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur doet hier niets aan af.
De ‘Wederpartij’ verplicht zich op eerste verzoek van ‘Organisatie/uitgever’ zekerheid te
verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen met betrekking tot de zekerheid van
de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de ‘Overeenkomst’.
Geleverde zaken blijven eigendom van ‘Organisatie/uitgever’ totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden.

Privacy en vertrouwelijkheid
‘Partijen’ staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de
andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder
geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der ‘Partijen’als zodanig is
aangeduid.
‘Organisatie/uitgever’ is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van
de ‘Wederpartij’ en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende
vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
‘Organisatie/uitgever’ is bevoegd gegevens vast te leggen van ‘Wederpartij’ voor de
uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de
producten van) ‘Organisatie/uitgever’ en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven.
‘Organisatie/uitgever’ respecteert de privacy van ‘Wederpartij’ en zal de verschafte
persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van
de ‘Wederpartij’ bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht
‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan
dit schriftelijk worden door gegeven aan ‘Organisatie/uitgever’.

Aansprakelijkheid
‘Organisatie/uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden
of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of
voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn
overeengekomen.
‘Organisatie/uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’of derden geleden
of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid,
onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door
‘Organisatie/uitgever’ aan ‘Wederpartij’ geleverde informatie.
Indien en voor zover op ‘Organisatie/uitgever’ enige aansprakelijkheid jegens de ‘Wederpartij’
mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per
schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van
de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende
schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.
Indien ‘Organisatie/uitgever’ terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de
overeenkomst met ‘Wederpartij’dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk
is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ‘Wederpartij’ hem ter zake volledig
vrijwaren.

Reclames
Indien ‘Wederpartij’ meent dat ‘Organisatie/uitgever’ op enige wijze tekort schiet in de
nakoming van de ‘Overeenkomst’, stelt zij ‘Organisatie/uitgever’ daarvan direct, doch uiterlijk
binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen nadat zij
redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte
bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor klachten over geleverde
goederen of diensten.
Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ niet op.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van
‘Organisatie/uitgever’ – indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met
spoed worden teruggestuurd.

Overmacht
Tekortkomingen van ‘Organisatie/uitgever’, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komen, geven ‘Wederpartij’ geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op
enige vorm van schadevergoeding.
Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van
vakbonden, ziekteverzuim van personeel van ‘Organisatie/uitgever’, storingen in of
beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer,
brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst,
storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet
op verzoek van ‘Organisatie/uitgever’- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst,
tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede
maatregelen van overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
belemmeren.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Organisatie/uitgever’uitgegeven werken,
waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij
‘Organisatie/uitgever’ of de door Organisatie/uitgever vertegenwoordigde auteurs. Voorzover
niet uitdrukkelijk door ‘Organisatie/uitgevers’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door
‘Organisatie/uitgever’ uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of
verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
Het is de ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit
(software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Adreswijziging
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient ‘Wederpartij’zowel de oude als de
nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van
de wijziging aan ‘Organisatie/uitgever’ door te geven.

Geschillen
In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Arnhem

Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen ‘Organisatie/uitgever’ en de ‘Wederpartij’ is Nederlands recht
van toepassing.

Uitvoering
‘Organisatie/uitgever’ spant zich in om de in de Overeenkomst overeengekomen
dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit te voeren, overeenkomstig de met
‘Wederpartij’ schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening fasegewijs zal plaatshebben, is
‘Organisatie/uitgever’ gerechtigd de aanvang van de diensten behorend tot een volgende
fase op te schorten tot het moment waarop ‘Wederpartij’ de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien de dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering daarvan
door een bepaald persoon, is ‘Organisatie/uitgever’ gerechtigd deze persoon te vervangen
door een of meer andere personen met gelijke kwalificaties.
Wijziging en meerwerk
Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallen, zullen uitsluitend plaatshebben nadat daartoe een
afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst is afgesloten tussen ‘Organisatie/uitgever’ en
‘Wederpartij’.
‘Wederpartij’ aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als in de vorige bepaling, het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden
beïnvloed en ontleent aan vertraging ontstaan door deze oorzaak geen recht op
schadevergoeding.