Definitie
‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/ ‘Wederpartij’ met wie
‘Uitgever’ een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen ‘Uitgever’ zich verbindt om periodiek aan de
‘Wederpartij’/‘Abonnee’ informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf
vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door ‘Wederpartij’/
‘Abonnee’ dient te worden voldaan.

Abonnementsovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’/
‘Abonnee’ betreffende een Abonnement.

Toepasselijkheid
De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen
uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of
offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot het aangaan van Abonnementsovereenkomst.

Wijziging voorwaarden
‘Uitgever’ behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ in
de uitgave waarop de overeenkomst betrekking heeft en niet voor depot van de wijziging bij
de Kamer van Koophandel.

Aanbiedingen
De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden
afgesloten. (Optioneel: ‘Uitgever’ bevestigt de Abonnementsovereenkomst schriftelijk. In de
bevestiging wordt de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ onder meer gewezen op het
abonnementstarief, de duur van de Abonnementsovereenkomst en de mogelijkheid tot het
indienen van klachten.)

‘Uitgever’ is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een
Abonnementsovereenkomst te weigeren.

‘Uitgever’ is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen
inzichten te wijzigen, waarbij ‘Uitgever’ ervoor zorg draagt dat de Titel ook na de wijzigingen
kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het
abonnementstarief.

Duur
Een Abonnement heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van
twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

Een Abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs
met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’
het Abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het
desbetreffende Abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn
van één maand.

Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende
abonnementsperiode.

Is sprake van een Abonnement afgesloten met en door een natuurlijk persoon, dan wordt het
Abonnement geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon
aan ‘Uitgever’ wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de op het
moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, kan alleen dan
plaatsvinden indien sprake is van een bedrag van meer dan € 15,-.

Prijs
‘Uitgever’ kan de prijzen van het Abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen, onder meer op
basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).
‘Uitgever’ stelt de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ tenminste één maand voor het intreden van de
wijzigingen schriftelijk op de hoogte van de prijswijziging.

De ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ kan bij prijsverhogingen als genoemd in de vorige bepaling het
Abonnement schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

Alle door ‘Uitgever’ vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de
Overeenkomsten met ‘Wederpartij’ (en) ‘Abonnee’(s) in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt vermeld of overeengekomen.

Facturering
De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’
verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Abonnementen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is
overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan
gefactureerd. Abonnementen waarvoor een prijs per pagina is afgesproken, worden periodiek
of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de voorafgaande periode ontvangen
pagina’s. De abonnementstarieven behelzen tevens de verzendkosten binnen Nederland,
tenzij anders is vermeld. Verzendkosten buiten Nederland zullen gescheiden worden
berekend.

Overdracht rechten
Het is de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ‘Uitgever’, rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden,
over te dragen aan een derde.

‘Uitgever’ kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Abonnementsovereenkomst
ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de
‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ gerechtigd het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang
opzeggen.

Losbladige uitgaven
De koop door ‘Wederpartij’ van een losbladige uitgave impliceert automatisch een
Abonnement voor een periode van één jaar op de bij de losbladige uitgave te verschijnen
supplementen. ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ is, tot wederopzegging, doch tenminste voor een
periode van één jaar, gebonden aan dit abonnement op de bij de losbladige uitgave te
verschijnen supplementen. De genoemde periode van één jaar, gaat in op het moment van
de levering van het hoofdwerk.

Facturering van de losbladige uitgave en de supplementen daarvan, geschiedt zo spoedig
mogelijk na levering.

Abonnementen op losbladige uitgaven wordt na contract datum automatisch beëindigd.